Δράση 1

Ενέργειες για τον καθορισμό των απαιτούμενων για την ανάπτυξη της εφαρμογής και την επιλογή των χρηστών
Η Δράση 1 αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες:
◘ Δραστηριότητα 1.1: Μελέτη της περιοχής εφαρμογής (Βοιωτία) σχετικά με τους βιομηχανικούς κλάδους και το είδος των διαθέσιμων δεδομένων. Επιλογή περιπτώσεων για έλεγχο/επαλήθευση.
◘ Δραστηριότητα 1.2: Ανασκόπηση των πρακτικών του Εθνικού Βιομηχανικού Προγράμματος Συμβίωσης (ΕΒΠΣ) της Αγγλίας όσον αφορά στα απόβλητα και στην επίδειξη λύσεων.
◘ Δραστηριότητα 1.3: Ανασκόπηση των πρακτικών του Εθνικού Βιομηχανικού Προγράμματος Συμβίωσης (ΕΒΠΣ) της Αγγλίας όσον αφορά στις αλληλουχίες εργασιών (workflows) και τους δείκτες (indicators)
◘ Δραστηριότητα 1.4: Αναγνώριση των απαιτήσεων χρηστών και της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στα πλαίσια της Δραστηριότητας 1.1 πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της περιοχής ενδιαφέροντος (Νομός Βοιωτίας). Συγκεκριμένα, αναζητήθηκαν πληροφορίες για τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τα ήδη διαθέσιμα δεδομένα, τις τοπικές προτεραιότητες και τις μεθόδους βέλτιστης σύγκλισης των τοπικών προτεραιοτήτων με τη Βιομηχανική Συμβίωση. Άμεσο στόχο του έργου αποτελεί η προώθηση των πρακτικών της Βιομηχανικής Συμβίωσης στην περιοχή και για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς υψηλής προτεραιότητας για κάθε περιφέρεια. Στόχος είναι η συμμετοχή 250 βιομηχανιών, οι οποίες εντάσσονται στους παρακάτω βιομηχανικούς κλάδους:
1. Κλάδος κλωστοϋφαντουργίας
2. Κλάδος κατεργασίας και δέψης δέρματος
3. Κλάδος παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
4. Κλάδος παραγωγής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες
5. Κλάδος παραγωγής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
6. Κλάδος παραγωγής βασικών μετάλλων
7. Κλάδος κατασκευής μεταλλικών προϊόντων
8. Κλάδος κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
9. Κλάδος παραγωγής επίπλων
10. Κλάδος βοηθητικών και συναφών προς τις μεταφορές δραστηριοτήτων
11. Κλάδος ανακύκλωσης
12. Κλάδος παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί
13. Κλάδος εκδόσεων και εκτυπώσεων
14. Κλάδος κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
15. Κλάδος παραγωγής τροφίμων
16. Κλάδος παραγωγής ποτών
17. Κλάδος παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων
Επίσης, στο πλαίσιο της Δραστηριότητας 1.1, επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικές εταιρείες της Βοιωτίας από κάθε κλάδο, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως χρήστες της πλατφόρμας κατά τη Δραστηριότητα 3.2 στην οποία γίνεται ο έλεγχος και η επαλήθευση της διαδικτυακής πλατφόρμας.
Κατά τη Δραστηριότητα 1.2 πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των πληροφοριακών δομών (information structures), των πεδίων (fields) και τύπων δεδομένων (types of data) που χρησιμοποιούνται στο Εθνικό Βιομηχανικό Πρόγραμμα Συμβίωσης της Αγγλίας (ΕΒΠΣ). Το ΕΒΠΣ είναι ένα εθνικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το 2005 στην Αγγλία και σκοπό έχει την προώθηση της διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, της μείωσης του κόστους επεξεργασίας, της ελαχιστοποίησης της διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και της δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχουν συλλεχθεί πληροφορίες για τη σύνθεση όλων των ροών αποβλήτων που παράγονται από ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Παρόμοιες δράσεις ανέδειξαν τις κατάλληλες τεχνολογίες, τους απαραίτητους τύπους και δομές δεδομένων για τη διακίνηση/εμπορία των αποβλήτων και κατηγοριοποίησαν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Παράλληλα με την ομαδοποίηση, επιχειρήθηκε ο χαρακτηρισμός τόσο των αποβλήτων όσο και των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών να είναι τέτοιος ώστε να υποβοηθάται η εξαγωγή συγκρίσιμων αποτελεσμάτων μέσω κατάλληλων δεικτών (metrics) όπως ορίσθηκαν κατά τη Δραστηριότητα 1.2. Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις/ομαδοποιήσεις είναι το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη των «μοντέλων βασισμένων στη γνώση» (knowledge based models) και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά το στάδιο αυτό να προσδιοριστούν όλες οι ενδεχόμενες προσεγγίσεις, οι εθνικές προτεραιότητες και οι εμπλεκόμενοι που θα λάβουν ενεργή συμμετοχή.
Κατά τη διάρκεια της Δραστηριότητας 1.3 έγινε επισκόπηση των σταδίων και της μεταξύ τους αλληλουχίας που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της ιδέας της Βιομηχανικής Συμβίωσης. Σύμφωνα με το Εθνικό Βιομηχανικό Πρόγραμμα Συμβίωσης της Αγγλίας τα συνήθη στάδια περιλαμβάνουν την εγγραφή (registration), το ταίριασμα (matchmaking) και 4 -5 επιπλέον στάδια για πιθανές τελικές «εξόδους» προτού πραγματοποιηθεί η τελική συναλλαγή/εμπόριο. Συνεπακόλουθα, κατά τη Δραστηριότητα 1.3 προσδιορίοστηκαν τα στάδια, η αλληλουχία των σταδίων καθώς και η συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στόχου. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν οι διαθέσιμοι δείκτες για τον έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής της Βιομηχανικής Συμβίωσης. Αυτοί οι δείκτες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την αξιολόγηση της προόδου παρέχοντας ποσοτικά αποτελέσματα και θα χρησιμοποιηθούν κατά τη Δράση 2.
Κατά τη Δραστηριότητα 1.4 προσδιορίστηκε μία πλήρης σειρά προδιαγραφών (full set of requirements) λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και τεχνολογικά κριτήρια, την ταξινόμηση/κατηγοριοποίηση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων, τις απαιτήσεις για την ανεύρεση και συνεργασία εταίρων καθώς και τη διασφάλιση της μεταξύ τους συνεργασίας.
Το ΝΤUA είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δραστηριότητα 1.1, αξιοποιώντας την γνώση που έχει αποκομίσει από σχετικά έργα που έχουν εκπονηθεί στο παρελθόν αναλαμβάνοντας τη διάχυση των ενεργειών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 1.1. Το NTUA σε συνεργασία με τους εταίρους NISP και UoS, συνεισφέρει στην οριστικοποίηση του πλαισίου προδιαγραφών καθώς και των στόχων της Δραστηριότητας 1.4. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γίνεται συνεχής αναθεώρηση βάση των στοιχείων που θα συλλεχθούν από την εφαρμογή στη Βοιωτία.
Ο εταίρος NISP συντόνισε τις Δραστηριότητες 1.2 και 1.3, σε συνεργασία με τους εταίρους NTUA, UoS, AVCO, CLMS. Συγκεκριμένα, οι ακαδημαϊκοί εταίροι (NTUA και UoS) συνεισφέρουν ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι η αποκτηθείσα γνώση επαρκεί για την μετέπειτα ανάπτυξη της πλατφόρμας βιομηχανικής συνεργασίας ενώ οι AVCO και CLMS προσδιορίζουν τα απαιτούμενα για την αυτοματοποίηση και την εγκατάσταση της πλατφόρμας.
Το NTUA είναι υπεύθυνο για τις Δραστηριότητες 1.1 και 1.4 και ο L2E είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα 1.3. Όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν για την εφαρμογή της Δραστηριότητας 1.2 στο πεδίο δράσης του καθενός.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Δράσης 1 ήταν:
• Ανασκόπηση των υπαρχόντων μοντέλων για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την επιλογή των εταιρειών/χρηστών στη Δράση 2.
Στόχος: Τρία μοντέλα και δείκτες κατ’ ελάχιστο (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, μείωση κατανάλωσης νερού).
• Γνώση των υπαρχόντων πρακτικών ΒΣ, με έμφαση στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και τεχνολογικές επιπτώσεις και ευκαιρίες από την εφαρμογή τους.
• Ένα πλαίσιο προδιαγραφών για τη διασφάλιση μιας ευέλικτης και λειτουργικής ΒΣ πλατφόρμας, που θα χρησιμοποιηθεί κατά το σχεδιασμό και αξιολόγηση της πλατφόρμας στις Δράσεις 2 και 3.

Δείκτες προόδου:
• Αριθμός βιομηχανικών κλάδων που θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο προδιαγραφών
Στόχος: Δώδεκα διαφορετικοί βιομηχανικοί κλάδοι κατ’ ελάχιστο

• Αριθμός και τύπος ροών αποβλήτων καθώς και τεχνολογικών λύσεων Στόχος: Δέκα διαφορετικές ροές αποβλήτων κατ’ ελάχιστο και δέκα διαφορετικές τεχνολογίες

• Αριθμός λειτουργιών που θα περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα
Στόχος: Πέντε λειτουργίες (καταγραφή αποβλήτων, καταγραφή τεχνολογιών, αντιστοίχηση εταιρειών, κατάταξη συνεργασιών, παρακολούθηση προόδου)

• Ποσοστό βιομηχανιών που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα
Στόχος: 50% από τις 400 βιομηχανίες που αναμένεται να συμμετάσχουν πλήρως.

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα23
mod_vvisit_counterΧτες45
mod_vvisit_counterΑυτήν την εβδομάδα268
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα413
mod_vvisit_counterΑυτόν το μήνα327
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα1354
mod_vvisit_counterΣυνολικά292670

We have: 5 guests online
Η IP σας: 34.238.248.103
 , 
Σήμερα: Αυγ 07, 2020

Σύνδεση