Δράση 2

Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και εφαρμογή
Η Δράση 2 αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες:
◘ Δραστηριότητα 2.1: Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστήριξης βασισμένη στη γνώση για την περιγραφή του χρήστη όσον αφορά τόσο στο πεδίο των βιομηχανιών με παραγωγή αποβλήτων όσο και στο πεδίο εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων.
◘ Δραστηριότητα 2.2: Σχεδιασμός και εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποστήριξη του συμΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ταιριάσματος των χρηστών.
◘ Δραστηριότητα 2.3: Σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης, ανατροφοδότησης και διεπαφής.
◘ Δραστηριότητα 2.4: Σχεδιασμός και εφαρμογή σημαντικής διαδικτυακής λειτουργίας και πύλης.
Η Δραστηριότητα 2.1 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή γνωστικών μοντέλων (knowledge models) για τις βιομηχανίες με παραγωγή αποβλήτων και τις εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων και παροχής λύσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη σημαντικών (semantic) εφαρμογών περιγραφής χρήστη. Η “μηχανική οντολογία” (ontology engineering) είναι o πιο συνήθης τρόπος για την ανάπτυξη μοντέλων γνώσης. Αρχικά,  σχεδιάστηκε μια οντολογία ελαφρού βάρους (light weight ontology) για την αποτύπωση των δεδομένων στο πεδίο των βιομηχανιών με παραγωγή αποβλήτων και των εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων σχετικά με τη βιομηχανική συμβίωση (είδος και σύνθεση) προκειμένου να είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση, όπως προβλέπεται στη Δραστηριότητα 1.2. Σε επόμενο στάδιο,  προστέθηκαν περιγραφικά χαρακτηριστικά (attributes), ιδιότητες και περιορισμοί προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους δείκτες, όπως αυτοί ορίζονται στη Δραστηριότητα 1.3 όπως η γεωγραφική κατανομή των αποβλήτων και των παραπροϊόντων, οι περιβαλλοντικές και οικονομικές συνθήκες και οι περιορισμοί των τεχνολογιών επεξεργασίας. Διασφαλίστηκε η παροχή των σχετικών συνδέσμων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων μέσω περιγραφέων δεδομένων (metadata descriptors). Δεδομένου ότι δεν έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν μοντέλα γνώσης για ροές αποβλήτων και αντίστοιχες τεχνολογίες  απαιτήθηκε σύγκλιση προς την εφαρμογή της Βιομηχανικής Συμβίωσης κατά την ανάπτυξη των μοντέλων. Η διαδικασία συνήθως είναι χρονοβόρα καθώς επίσης η μνημόνευση των πηγών των πληροφοριών αναμένεται να επιβραδύνει τη διαδικασία τυποποίησης για γενική χρήση στη Βιομηχανική Συμβίωση.
Κατά τη διάρκεια της Δραστηριότητας 2.2. σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε μια «σημαντική» διαδικτυακή πλατφόρμα (semantic web service platform), μέσω των εξής σταδίων:
• Σχεδιασμός και εφαρμογή της υπηρεσίας περιγραφής των χρηστών και παροχή δυνατότητας αποθήκευσης όλων των περιγραφών,
• Επιλογή του κατάλληλου μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine), προσαρμογή για την επεξεργασία γνωστικών μοντέλων βιομηχανιών με παραγωγή αποβλήτων και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων και οντολογιών, προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόματη δημιουργία υπηρεσιών περιγραφής χρήστη κάτω από το επιλεγμένο πλαίσιο (OWL-S ή WISMO) και την εφαρμογή του,
• Επιλογή της κατάλληλης υπηρεσίας ταιριάσματος (service matchmaking), προσαρμογή για το ταίριασμα των υπηρεσιών και κατάταξη όχι μόνο ανάλογα με τη «σημαντική» τους αλλά επίσης με τις περιβαλλοντικές και οικονομικές ιδιότητες και την εφαρμογή του. Η πραγματική βαρύτητα των ιδιοτήτων προσδιορίστηκε από τον χρήστη και έτσι διαφαίνεται κι η περιβαλλοντική/οικονομική του πολιτική,
• Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας διαδικτυακής υπηρεσίας η οποία καταστεί δυνατή την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως οι νομικοί περιορισμοί για συνεργίες.
Κατά τη διάρκεια της Δραστηριότητας 2.3 εφαρμόστηκαν υποστηρικτικά εργαλεία για την περαιτέρω υποστήριξη της εγκαθίδρυσης και παρακολούθησης της διαδικασίας συμβίωσης. Αυτό περιλαμβάνει μια δομή για τη συλλογή των δεδομένων από όλους τους χρήστες, όπως επίσης και γραφική παρουσίαση των δεικτών και των συμΒΟΙΩΤΙΚΩΝ παραμέτρων, γεωγραφική τοποθεσία των χρηστών, υπηρεσία ανατροφοδότησης δεδομένων από τους χρήστες και στατιστικά εργαλεία για τη μέτρηση της ποιότητας της διαδικασίας.
Η Δραστηριότητα 2.4 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας «σημαντικά» εμπλουτισμένης διαδικτυακής πύλης με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν, να δημιουργήσουν προσωπική σημαντική διαδικτυακή υπηρεσία και να δημοσιεύσουν την ύπαρξή τους στο διαδίκτυο, με ένα φιλικό προς τον χρήστη τρόπο. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε για επικρατήσει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Αυτό επιτεύχθηκε με τον κατάλληλο σχεδιασμό του πεδίου των γνωστικών μοντέλων και την εφαρμογή τους για την καθοδήγηση της διαδικασίας της εγγραφής και επομένως της υπηρεσίας περιγραφής.

Στο πρώτο στάδιο της Δραστηριότητας 2.1, προσδιορίστηκαν χειροκίνητα σχετικές έννοιες και όροι για τις οντολογίες από τις βάσεις δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι εταίροι L2E και NTUA. Στο δεύτερο στάδιο της Δραστηριότητας 2.1, κατηγοριοποιήθηκαν μια σειρά από ιδιότητες με σκοπό να καταστεί δυνατή η επέκταση της οντολογίας κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το χρόνο ζωής του προγράμματος και να διασφαλιστεί η συνέπεια των χαρακτηριστικών καθώς και η σωστή εκτέλεση των γνωστικών μοντέλων. Όλες οι ιδιότητες καταγράφηκαν σε «σημαντικό» διαδίκτυο και οι ήδη εγγεγραμμένες ιδιότητες χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγός. Οι οντολογίες τόσο των βιομηχανιών με παραγωγή αποβλήτων όσο και των εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν με τη χρήση υπάρχουσων εκδόσεων, ελεύθερου λογισμικού όπως οι Protégé και OntoEdit. Στοχεύεται επίσης η διασφάλιση συνδέσμων με οντολογίες σχετικά ελεύθερα διαμοιραζόμενες αλλά και ιδιοκτησιακές, όπως τα χαρακτηριστικά των υλικών, οι ονομασίες των γεωγραφικών τοποθεσιών και οι φυσικές μονάδες για την περαιτέρω βελτίωση των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στις Δραστηριότητες 2.2 και 2.3.
Η ανάπτυξη μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων και της υπηρεσίας ταιριάσματος στη Δραστηριότητα 2.2 βασίστηκε σε διαθέσιμες εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού, όπως η ProRacer, και προσαρμόστηκε για να επεξεργάζεται χαρακτηριστικά και σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών, λογικούς περιορισμούς και περιγραφείς μεταδεδομένων. Τα εξαγόμενα αποτελέσματα υποστήριξαν τη δημιουργία της προσωποποιημένης ως προς τον χρήστη υπηρεσίας, και την δημοσιοποίησή της σε «σημαντικό» διαδίκτυο, με δυνατότητα αποθήκευσης. Η ίδια αρχή χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή και την εφαρμογή της υπηρεσίας ταιριάσματος για την επεξεργασία της κατάταξης ταιριάσματος με σκοπό την επίτευξη της συνεργίας μεταξύ των χρηστών.
Τα υποστηρικτικά εργαλεία και η διαδικτυακή πύλη στις Δραστηριότητες 2.3 και 2.4  αναπτύχθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις γλώσσας κάθε χρήστη.

Ο εταίρος UoS είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της Δραστηριότητας 2.1, ο εταίρος AVCO για την εφαρμογή της Δραστηριότητας 2.2 και 2.3, ενώ ο εταίρος CLMS  είναι υπεύθυνος για τη Δραστηριότητα 2.4.

Τα  αποτελέσματα από την εφαρμογή της Δράσης 2 θα είναι:
• Εξακριβωμένα γνωστικά μοντέλα ροών αποβλήτων και εταιριών διαχείρισης αποβλήτων και απαραίτητες οντολογίες για τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δράσης 3
Στόχος: Πέντε διαφορετικές ροές αποβλήτων κατ’ ελάχιστο και δέκα διαφορετικές τεχνολογίες

• Εφαρμογή του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων και της υπηρεσίας ταιριάσματος

• Σχεδιασμός και εφαρμογή των υποστηρικτικών εργαλείων

• Εφαρμογή της «σημαντικής» διαδικτυακής υπηρεσίας και της διαδικτυακής πύλης. Στόχος: Τουλάχιστον μια εφαρμογή της υπηρεσίας στη Νομαρχία της Βοιωτίας.

Δείκτες προόδου:
Έγκαιρος σχεδιασμός και εφαρμογή των οντολογιών ροών αποβλήτων και τεχνολογιών επεξεργασίας,
Σχεδιασμός και εφαρμογή του μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων και της υπηρεσίας ταιριάσματος,
Σχεδιασμός και εφαρμογή όλων των εργαλείων ελέγχου,
Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός μοντέλου «σημαντικής» διαδικτυακής υπηρεσίας, υπηρεσίας αποθήκευσης και διαδικτυακής πύλης

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα24
mod_vvisit_counterΧτες45
mod_vvisit_counterΑυτήν την εβδομάδα269
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα413
mod_vvisit_counterΑυτόν το μήνα328
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα1354
mod_vvisit_counterΣυνολικά292671

We have: 6 guests online
Η IP σας: 34.238.248.103
 , 
Σήμερα: Αυγ 07, 2020

Σύνδεση