Δράση 3

Ολοκλήρωση, επαλήθευση και επίδειξη
Η Δράση 3 αποτελείται από τις εξής τρείς Δραστηριότητες:
◘ Δραστηριότητα 3.1: Ολοκλήρωση της διαδικτυακής πλατφόρμας (Web service platform integration).
◘ Δραστηριότητα 3.2: Δοκιμή και επαλήθευση της διαδικτυακής πλατφόρμας.
◘ Δραστηριότητα 3.1: Επίδειξη της διαδικτυακής πλατφόρμας.
Κατά τη Δραστηριότητα 3.1, οι βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στη Δράση 2 [τα μοντέλα γνώσης (knowledge models), η μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων και ταιριάσματος υπηρεσιών (inference engine and service matchmaker), τα εργαλεία ανατροφοδότησης και επικοινωνίας (feedback and interface tools) καθώς και οι διαδικτυακές πύλες (web portals)] ολοκληρώθηκαν και  προσαρμόστηκαν σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία εγκαταστάθηκε στους υπολογιστές δύο χρηστών στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμη προς επαλήθευση.
Κατά την υλοποίηση της Δραστηριότητας 3.2, ελέγχθηκε η εφαρμογή και λειτουργία της αναπτυχθείσας διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω γνωστών περιπτώσεων ήδη δοκιμασμένων, τα οποία  προέρχονται από την ήδη υπάρχουσα μεγάλη βιβλιοθήκη δεδομένων του εταίρου L2E. Στη συνέχεια η διαδικασία της επαλήθευσης εξαπλώθηκε σε μία ομάδα νέων χρηστών από την Ελλάδα οι οποίες  έχουν επιλεγεί από τη Δράση 1, Δραστηριότητα 1.1.
Δραστηριότητα 3.3: Η εφαρμογή (service) που  αναπτύχθηκε κατά τη Δράση 2 σύμφωνα με τις απατήσεις οι οποίες καθορίστηκαν στη Δράση 1, ολοκληρώθηκαν στη Δραστηριότητα 3.1. Η εφαρμογή έχει διαδικτυακή μορφή η οποία είναι πλήρως προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου (Internet) και επιτρέπει στους πιθανούς χρήστες (βιομηχανίες με παραγωγή αποβλήτων, εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, ενδιαφερόμενους για τη Βιομηχανική Συμβίωση) να καταχωρήσουν το ενδιαφέρον τους και να χρησιμοποιήσουν την διαδικτυακή πλατφόρμα, βάσει των εξής βημάτων:
1. Εγγραφή των βιομηχανιών με παραγωγή αποβλήτων βάσει του μοντέλου γνώσης (οντολογία) προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρήστες στην παροχή πληροφοριών όπως: η σύσταση των αποβλήτων, η διαθεσιμότητα και η αναμενόμενη διαθεσιμότητα, η γεωγραφική θέση κ.α.
2. Εγγραφή των εταιριών διαχείρισης αποβλήτων (τεχνολογία, μεταφορά, αποθήκευση) βάσει του μοντέλου λύσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρήστες στην παροχή πληροφοριών όπως: η περιγραφή της προτεινόμενης λύσης, τα τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, η γεωγραφική θέση κ.α.
3. Αυτόματο ταίριασμα (automatic matching) των βιομηχανιών με παραγωγή αποβλήτων και των εταιριών διαχείρισης αποβλήτων καθώς επίσης και κατάταξη ταιριάσματος (match ranking) βάσει της μεταξύ τους σχετικότητας. Πραγματοποιείται επιπλέον κατάταξη βάσει οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων σε σχέση με τις προτεραιότητες που τίθενται από τους ενδιαφερόμενους για τη Βιομηχανική Συμβίωση.
4. Αρχικές ενδεικτικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις για κάθε περίπτωση συσχέτισης (ταιριάσματος) εκφρασμένες με τη μορφή δεικτών όπως  ορίζονται από τη Δράση 1.
5. Δυνατότητα εμπλοκής του ενδιαφερόμενου για τη Βιομηχανική Συμβίωση (εάν είναι απαραίτητο) στη διαδικασία επιλογής και εγγραφής προθέσεως προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της Βιομηχανικής Συμβίωσης.
6. Διαμόρφωση της δημιουργίας της συνέργειας όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα της Βιομηχανικής Συμβίωσης (στάδιο 3) και βάσει των αποτελεσμάτων της Δραστηριότητας 1.3. Το σύστημα υποστηρίζει τη ροή εργασιών όλων των συμμετεχόντων και παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής σχετικών δεδομένων μεταξύ τους. Κάθε στάδιο της διαδικασίας εγκρίθηκε βάση σχετικής νομοθεσίας που ορίζεται από τους ενδιαφερομένους και απαιτείται η συμφωνία όλων των συμμετεχόντων. Επίσης, επισημαίνονται στους χρήστες με τη μορφή δεικτών (Δραστηριότητα 1.3) τα οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά) από κάθε στάδιο.
7. Μετά τη δημιουργία και λειτουργία της «συμβιωτικής αλυσίδας», όλοι οι συμμετάσχοντες μπορούν σε τακτά χρονικά διαστήματα να καταχωρήσουν δεδομένα παρακολούθησης.
Στο σενάριο που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένα πρακτικά θέματα σχετικά με την υλοποίηση της εφαρμογής:
Σενάριο:
Μία βιομηχανία που κατασκευάζει ηλεκτρικά καλώδια χρειάζεται 20 τόνους χαλκού σε μηνιαία βάση. Η βιομηχανία κάνει εισαγωγή του χαλκού από τον Καναδά σε παρτίδες των 120 τόνων δύο φορές τον χρόνο. Αύξηση στην τιμή του χαλκού καθώς και αύξηση στο κόστος μεταφοράς προκαλεί μείωση του κέρδους της εταιρίας σε χαμηλά επίπεδα. Μία ενδεχόμενη λύση είναι η εξέταση κάλυψης των αναγκών της βιομηχανίας από τοπικούς πόρους με τη βοήθεια της προτεινόμενης εφαρμογής με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Καταχώρηση της τεχνολογίας επεξεργασίας του χαλκού ημερήσιας δυναμικότητας 1 τόνου την ημέρα, χαλκού υψηλής καθαρότητας (>85%) καθώς και άλλων χαρακτηριστικών όπως, γεωγραφική τοποθεσία της εταιρίας και ότι η εταιρία δε διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς.
2. Μετά την εγγραφή, η εταιρία μπορεί να ελέγξει για πιθανά ταιριάσματα αναφορικά με αυτό που ψάχνει. Για παράδειγμα μετά την αναζήτηση ταιριάσματος βρίσκει ότι υπάρχει ένα ναυπηγείο (shipyard) το οποίο παράγει μηνιαίως 12 τόνους χαλκού (καθαρότητας 90%) ως απόβλητο και ότι υπάρχουν άλλες έξι εταιρίες που παράγουν ικανοποιητικές ποσότητες χαλκού ως απόβλητο της παραγωγικής τους αλλά με καθαρότητα μικρότερη του 70% και σε απόσταση 80χλμ. Μέσω της εφαρμογής, αναγνωρίζονται επίσης έξι τοπικές μεταφορικές εταιρίες για τη μεταφορά χαλκού ως απόβλητο αλλά καμία που να επεξεργάζεται χαλκό με σκοπό την παραγωγή χαλκού υψηλότερης καθαρότητας.
3. Στη συνέχεια επιλέγεται στην εφαρμογή το ναυπηγείο και η μία μεταφορική εταιρία. Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, γίνεται η επισκόπηση τουλάχιστον ενδεικτικών τιμών για το κόστος του χαλκού ανά τόνο και το κόστος μεταφοράς ανά τόνο, η οποία φαίνεται αρκετά συμφέρουσα.
4. Σε επόμενο βήμα μέσω της εφαρμογής δημιουργείται ο σύνδεσμος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι καθοδηγούνται μέσω της όλης διαδικασίας δημιουργίας της συμβιωτικής αλυσίδας που περιλαμβάνει τις αρχικές επαφές, τη συμμόρφωση με τις τοπικές/εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις καθώς τους όρους διαπραγμάτευσης και το κόστος.
5. Μετά την πρώτη λειτουργία της συμβιωτικής αλυσίδας, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει περιοδικά να ενημερώνουν την εφαρμογή με λεπτομέρειες για το εμπόριο σχετικά με τις ποσότητες που διακινήθηκαν, πιθανά προβλήματα κτλ. Η εφαρμογή  μετατρέπει τις παραπάνω πληροφορίες σε συγκεκριμένους δείκτες και  προετοιμάζει αναφορές για τους άμεσα εμπλεκόμενους καθώς και άλλους ενδιαφερομένους (τοπικές αρχές, περιβαλλοντικές εταιρίες κτλ).
6. Τα στάδια από 3 έως 5 παρακολουθούνται από τους ενδιαφερομένους που  προσφέρουν στήριξη και επεμβαίνουν όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αρχικά, η πλατφόρμα της Δραστηριότητας 3.1  δημιουργεί στην αγγλική γλώσσα και επαληθεύει από γνωστές περιπτώσεις από τη μεγάλη βάση δεδομένων που διαθέτει ο εταίρος PIC. Αφού διαπιστωθεί η επιτυχής λειτουργία της πλατφόρμας  μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα.
Κατά τη Δραστηριότητα 3.2, τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ανά συμμετάσχουσα χώρα, ορίζονται για να επαληθευθεί η λειτουργία του όλου συστήματος αναφορικά με την περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών, την κατάταξη των ταιριασμάτων και τη λειτουργία. Στο δεύτερο στάδιο της επαλήθευσης, ένας αριθμός δυνητικών χρηστών που έχουν ορισθεί από τη Δραστηριότητα 1.1, τόσο από την κατηγορία των παραγώγων αποβλήτων όσο και από την κατηγορία εταιριών διαχείρισης αποβλήτων  επιλέγονται για δοκιμή του συστήματος.
Για να πραγματοποιηθεί η αρχική επίδειξη (Δραστηριότητα 3.3) οργανώνεται μία ημερίδα για τα μέλη της ομάδας εργασίας κατά την οποία ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο του έργου και τα αποτελέσματα με μία παράλληλη επίδειξη του συστήματος. Επιπρόσθετα, τουλάχιστον δύο επιδείξεις της λειτουργίας του συστήματος  λαμβάνουν χώρα για συγκεκριμένες ομάδες σε διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα υπό το συντονισμό του εταίρου PIC. Οι επιδείξεις σκοπό έχουν να προωθήσουν: (α) την ιδέα της Βιομηχανικής Συμβίωσης εστιασμένη στα βιομηχανικά παραπροϊόντα και τα απόβλητα, (β) την ευχρηστία της αναπτυχθείσας διαδικτυακής πλατφόρμας και (γ) τα οφέλη στους πιθανούς χρήστες.
Όλες οι επιδείξεις συνοδεύονται από κατάλληλο υλικό και φυλλάδια που παρουσιάζουν τη λειτουργία του συστήματος, επιτυχείς περιπτώσεις εφαρμογής και τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
Ο εταίρος CLMS  είναι υπεύθυνος για τη Δραστηριότητα 3.1, ο εταίρος NTUA για τη Δραστηριότητα 3.2 και ο εταίρος PIC για τη Δραστηριότητα 3.3.

Αποτελέσματα:
Τα κύρια αποτελέσματα της Δράσης 3 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση και επαλήθευση (έλεγχος) της εφαρμογής καθώς και η επίδειξη της εφαρμογής στο ευρύ κοινό.

Δείκτες προόδου:
• Αποτελέσματα από τον έλεγχο/επαλήθευση της λειτουργίας του συστήματος
Στόχος: 80% ικανοποιητικά (θετικά) αποτελέσματα κατ’ ελάχιστο

• Αριθμός ατόμων, εταιρειών και οργανισμών που θα συμμετέχουν σε κάθε ημερίδα επίδειξης
Στόχος: 30 εταιρίες, 15 οργανισμοί και 40 άτομο κατ’ ελάχιστο

• Ποιότητα σχόλιων από τις ομάδες – στόχους (target groups)
Στόχος: 90 % των σχόλιων να είναι θετικά κατ’ ελάχιστο

• Αριθμός φυλλαδίων και πληροφοριακού υλικού σχετικά με την επίδειξη του συστήματος
Στόχος: 500 αντίτυπα κατ’ ελάχιστο

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα26
mod_vvisit_counterΧτες45
mod_vvisit_counterΑυτήν την εβδομάδα271
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα413
mod_vvisit_counterΑυτόν το μήνα330
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα1354
mod_vvisit_counterΣυνολικά292673

We have: 8 guests online
Η IP σας: 34.238.248.103
 , 
Σήμερα: Αυγ 07, 2020

Σύνδεση