Δράση 6

Διαχείριση του Έργου

Η υλοποίηση των εργασιών διαχείρισης του έργου θα πραγματοποιηθεί από το απαραίτητο προσωπικό προερχόμενο τόσο από τη νομαρχία Βοιωτίας (συντονιστής του έργου) όσο και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς-δικαιούχους μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στην Επιτροπή Διαχείρισης (Management Committee) και στην Οργανωτική Επιτροπή (Steering Committee). Από τη Νομαρχία Βοιωτίας θα επιλεγεί ο συντονιστής του Έργου (Project Manager). Εξάλλου, ο έλεγχος των δαπανών του έργου θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Η Νομαρχία Βοιωτίας (VIOT) θα διαδραματίσει το ρόλο της επίβλεψης όλων των δράσεων του έργου, έχοντας στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους δικαιούχους. Όπως έχει συμφωνηθεί από όλους τους δικαιούχους, η Νομαρχία Βοιωτίας θα δύναται να διευθύνει το έργο σε ημερήσια βάση για λογαριασμό της Επιτροπής Διαχείρισης, έχοντας ως κύρια καθήκοντα να:

1. Γνωρίζει τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν και να έχει σφαιρική εικόνα του έργου κάθε στιγμή.

2. Διαπιστώνει την ομαλή εξέλιξη/πρόοδο του έργου.

3. Διευθύνει τις διαφορετικές προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της κάθε επιμέρους εργασίας του έργου (ομαλή διαχείριση των δράσεων/δραστηριοτήτων του έργου).

4. Εγγυάται τη βέλτιστη ροή της πληροφορίας μεταξύ των $δράσεων/δραστηριοτήτων του έργου και μεταξύ των δικαιούχων του έργου.

5. Διευθύνει τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων .

6. Διασφαλίζει την απαραίτητη για την επιτυχημένη εφαρμογή του έργου επικοινωνία και ροή της πληροφορίας.

Η Νομαρχία Βοιωτίας θα αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του έργου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο συντονιστής του έργου θα επιλεγεί από το προσωπικό της Nομαρχίας Βοιωτίας με εμπειρία στη διαχείριση έργου.

Επιπλέον, μία Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee) θα σχηματιστεί στην εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting), αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των δικαιούχων του έργου. Η συζήτηση σχετικά με την πρόοδο του έργου, η επίλυση ενδεχόμενων πιθανών προβλημάτων, η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο καθώς και η διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής των απαιτούμενων παραδοτέων εκθέσεων και αναφορών αποτελούν τα κύρια καθήκοντα της Επιτροπής Διαχείρισης. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα διεξάγει συναντήσεις όποτε ανακύπτουν τεχνικά και επιστημονικά θέματα/προβλήματα. Στην εναρκτήρια συνάντηση, η Εκτελεστική επιτροπή θα ορίσει επικεφαλή κάθε δράσης/δραστηριότητας υπεύθυνο για το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Επιτροπή διαχείρισης του έργου

Μία Οργανωτική Επιτροπή θα σχηματιστεί στην εναρκτήρια συνάντηση, με το σκοπό την ενθάρρυνση της ενεργούw συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων κατά τη διάρκεια του έργου, επιφέροντας έτσι την ευρύτερη διάδοση του έργου, την απόκτηση τεχνογνωσίας και την επιτυχή εφαρμογή του έργου. Η Οργανωτική Επιτροπή θα αποτελείται από μέλη των ομάδων εργασίας όλων των δικαιούχων του έργου, από εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας και της Αγγλίας, καθώς επίσης και από εκπροσώπους των ομάδων στους οποίους απευθύνεται το έργο (target groups) π.χ ιδιωτικές εταιρείες ή/και βιομηχανίες ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στη διαχείριση, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία των αποβλήτων, καθώς επίσης και άλλες βιομηχανίες ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν σε «δίκτυα συμβίωσης», οργανισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος κ.α. Οι συναντήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν σε προγραμματισμένα ταξίδια, προορισμένα για τη διευθέτηση τεχνικών αναγκών του έργου. Συνεπώς, οι συναντήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής δε θα εντάσσονται στο κομμάτι των ταξιδιωτικών εξόδων (travel expenses) και ως εκ τούτου δε θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου. Σε αυτές τις συναντήσεις, θα συζητηθούν επιμελώς τα προβλήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες διάχυσης και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και με τις κατευθυντήριες οδηγίες/διευκρινίσεις κ.α Η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής θα διασφαλίζει την υψηλή εμπλοκή όλων των σχετικών φορέων/παραγόντων στην εφαρμογή του έργου, την αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύπτει και την εγγύηση δημιουργίας τεχνογνωσίας.

Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Διαχείρισης και της Οργανωτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες διαχείρισης προβλέπεται και ο εξωτερικός έλεγχος του έργου (external auditing). Ο σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να επαληθεύσει τη συνέπεια των δαπανών του έργου ως προς την εθνική νομοθεσία και τους λογιστικούς κανόνες, καθώς επίσης και να επαληθεύει ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από κάθε δικαιούχο είναι συνεπείς ως προς τις Κοινές Διατάξεις του LIFE+ (LIFE+ Common Provisions). Ο εξωτερικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου, έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία του έργου. Ένας ανεξάρτητος ελεγκτής θα οριστεί από τον συντονιστή και θα επαληθεύσει τις οικονομικές δηλώσεις όλων των δικαιούχων. Η έκθεση του ελεγκτή θα επισυναφθεί στην Τελική Έκθεση που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Υπεύθυνοι υλοποίησης: Η Νομαρχία Βοιωτίας θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου, όπως περιγράφεται σε αυτή τη Δράση και στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι δικαιούχοι.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

• Συνέπεια των δράσεων ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

• Έγκαιρη και ποιοτική υποβολή εκθέσεων (αρχική έκθεση, ενδιάμεση έκθεση, πρώτη προόδου και τελική έκθεση)

• Έκθεση ελέγχου.

Δείκτες προόδου:

Ποιότητα και συνέπεια της υποβολής των εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρχική έκθεση, πρώτη έκθεση αναφοράς, ενδιάμεση έκθεση, τελική έκθεση), αριθμός συναντήσεων της Επιτροπής Διαχείρισης (Στόχος: 4 συναντήσεις κατ΄ ελάχιστο κατά την εξέλιξη του έργου), αριθμός συναντήσεων της Οργανωτικής Επιτροπής (Στόχος: 4 συναντήσεις κατ΄ ελάχιστο κατά την εξέλιξη του έργου), αριθμός συμμετεχόντων στις συναντήσεις του έργου (Στόχος: ένας κατ΄ ελάχιστο από κάθε δικαιούχο), αριθμός εσωτερικών συναντήσεων (π.χ συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης) (Στόχος: μία συνάντηση κατ΄ ελάχιστο κάθε έξι μήνες), θετικά αποτελέσματα αποτίμησης που συνάγονται από τον εξωτερικό έλεγχο.

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα37
mod_vvisit_counterΧτες45
mod_vvisit_counterΑυτήν την εβδομάδα282
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα413
mod_vvisit_counterΑυτόν το μήνα341
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα1354
mod_vvisit_counterΣυνολικά292684

We have: 6 guests online
Η IP σας: 34.238.248.103
 , 
Σήμερα: Αυγ 07, 2020

Σύνδεση