Δημοσιοποίηση

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

1. Tara Raafat, Nikolaos Trokanas, Fanjo Cecelja, Chrysa Bymi – An ontologicalapproach towards enabling processing technologies participation inIndustrial Symbiosis, Computers & Chemical Engineering, Volume 59, 5 December 2013, Pages 33–46,http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2013.03.022

Abstract: A new ontological framework which supports processing technologiesparticipation in Industrial Symbiosis (IS) is proposed. The frameworkuses semantic web service formalism to describe technology based ontacit knowledge embedded in the domain ontology and explicit knowledge acquired from the users. To enhance technology discovery, IS relevantprocessing technology classification and characterization is proposed.Technology participation in IS is addressed. Partial semantic input–output matching is used to propose complex and innovative networks assessed and ranked by their technological, economic and environmental benefits. The proposed framework is implemented as a web service and operation demonstrated using a case study.

2. Nikolaos Trokanas, Franjo Cecelja, Tara Raafat - Semantic Input/Output Matchingfor Waste Processing in Industrial Symbiosis, Computers and Chemical Engineering Journal, Computers & Chemical Engineering, Volume 66, 4 July 2014, Pages 259-268, ISSN 0098-1354, http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2014.02.010.

Abstract: Industrial symbiosis (IS) is a subdiscipline of Industrial Ecology that aims to bring together companies from different sectors to shareresources, namely energy, materials, and water. The main goal of IS isto improve resource (materials, waste, energy) efficiency and lead tomutual environmental, financial and social benefits to participants. In this paper we present a semantic approach for IS input/output matching. This approach is based on knowledge modelling and ontologies. Ontologies are used to model all resources – waste, water, energy – along with details about their composition, characteristics (chemical and physical)and tacit knowledge about their flow. The input/output matching algorithm presented enables the valorisation of resources through industrial symbiosis networks.

3. Nikolaos Trokanas, Franjo Cecelja, Tara Raafat, Semantic approach forpre-assessment of environmental indicators in Industrial Symbiosis,Journal of Cleaner Production, Available online 31 December 2013, ISSN0959-6526,http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.046.

Abstract: Industrial Symbiosis (IS) is a growingly accepted paradigm forprocessing waste into material, energy and water with benefits toparticipants measured by economic, environmental and social gains.Despite of some attempts to quantify them no unified metrics or methodsfor calculating concomitant indicators have been proposed. This paperpresents a systemisation of IS relevant environmental metrics and asemantic approach based on knowledge modelling using ontologies tofacilitate “a priori” calculation of respective indicators. The approach and metrics are presented and verified with a case study.

4. F. Cecelja, T. Raafat, N. Trokanas, S. Innes, M. Smith, A. Yang, Y. Zorgios, A. Korkofygas, A. Kokossis, e-Symbiosis: technology-enabled support for Industrial Symbiosis targeting Small and Medium Enterprises and innovation, Journal of Cleaner Production, Available online 16 September 2014, ISSN 0959-6526, http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.051.

Abstract: Th epaper introduces a new paradigm for Industrial Symbiosis by pioneering the use of ontology engineering in the field. Semantics are used tomodel Industrial Symbiosis flows, to model enabling technologies and tosystematise the development of a matching service. Combined with a systems engineering approach, semantics further combine tacit knowledgefrom Industrial Symbiosis experts with explicit knowledge fromIndustrial Symbiosis participants. The new approach promises systematicvenues to discoveries, innovative solutions, and a holistic methodologyin the development of Industrial Symbiosis networks. The paradigm has been implemented as a multilingual web service to support Industrial Symbiosis communities and to embrace small and medium enterprises that are currently side-lined from developments. The approach has been testedand validated using real-life data and its functions are demonstrated with illustrative examples.

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια που δημοσιεύθηκαν και σε σειρά βιβλίων (Computer Aided Chemical Engineering)

1. Nikolaos Trokanas, Tara Raafat, Franjo Cecelja, Antonis Kokossis, Aidong Yang –Semantic Formalism for Waste and Processing Technology Classifications Using Ontology Models, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2012, Volume 30, Pages 167-171, ISSN 1570-7946, ISBN 9780444594310, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-59519-5.50034-4.

Abstract: Ontologies and semantics are widely used in many areas in an effort to enable the sharing, reusability and interoperability of knowledge.Industrial Symbiosis (IS) is an area which can be highly benefited bysuch technologies in order to eliminate the jargon barriers that exist in the resource/waste and processing technologies domains. In this paper, we present the use of these technologies in IS practice by demonstrating the development of different knowledge models that exploit the potential of semantics in order to automate the IS practice andmake it more effective.

2. Tara Raafat, Franjo Cecelja, Aidong Yang, Nikolaos Trokanas - Semantic Support for Industrial Symbiosis Process, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2012, Volume 30, Pages 452-456, ISSN 1570-7946, ISBN 9780444594310,http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-59519-5.50091-5.

Abstract: This paper introduces a knowledge based web platform (eSymbiosis1),which allows the automation of Industrial Symbiosis practice andsemantic discovery of potential synergies between different industries.

3. TaraRaafat, Nikolaos Trokanas, Franjo Cecelja, Antonis Kokossis, AidongYang - Semantically-enabled Formalisation to Support and Automate theApplication of Industrial Symbiosis, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2012, Volume 31, Pages 1055-1059, ISSN 1570-7946, ISBN 9780444595058, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-59506-5.50042-0.

Abstract: Industrial Symbiosis (IS) is an innovative approach that bringstogether companies from different sectors in an effort to improve resource efficiency. This paper introduces a semantically enabled web platform that supports and automates the application of IS. The platformis based on the semantic formalisms for the waste and processing technology classifications, further supported by the semantic webservices technology in the process of establishing synergies.

4. Nikolaos Trokanas, Tara Raafat, Franjo Cecelja, Antonis Kokossis - OFIS – Ontological Framework for Industrial Symbiosis, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2013, Volume 32, Pages 523-528, ISSN 1570-7946, ISBN 9780444632340,http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-63234-0.50088-9.

Abstract: This paper proposes an ontological framework to support IndustrialSymbiosis (IS) operation. The framework exploits semantic knowledgemodeling and enables structural data transformation for identificationof potential synergies between various industries and hence formation of one to one and complex symbiotic networks.

5. Nikolaos Trokanas, Franjo Cecelja, Mingyen Yu, Tara Raafat – Optimising Environmental Performance of Symbiotic Networks Using Semantics, Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2014, Volume 33, Pages 847-852, ISSN 1570-7946, ISBN 9780444634344,http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-63456-6.50142-3.

Abstract: Industrial Symbiosis (IS) is an ecological approach aiming to promote waste valorization opportunities. To date, efforts related to IS process rely on data generated in the aftermath of IS network formation. We propose the integration of the process of screening of IS network options and optimisation of respective environmental performance with the use of semantics.

6. Nikolaos Trokanas, Franjo Cecelja, Tara Raafat – Towards a Re-usable Ontology for Waste Processing Computer Aided Chemical Engineering, Elsevier, 2014, Volume 33, Pages 841-846, ISSN 1570-7946, ISBN 9780444634344, http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-63456-6.50141-1.

Abstract: The potential of ontologies and knowledge modeling in process systems engineering has been realised and researched, efforts were directed to create semantic models representing the process industry domain. In this paper we present a re-usable ontology that consists of two main classification modules: i) Waste and ii) Processing Technology. The ontology has been developed, validated and used for processing of waste within the framework of Industrial Symbiosis. It supports a web platform that enables Industrial Symbiosis practice. The ontology is used for collecting information, user registration and semantic input output matching.

Δημοσιεύσεις σε λοιπά Συνέδρια πλην των παραπάνω

1. Presentation of Prof. Antonis Kokossis entitled: “Symbiosis Project”, Corporate Waste & Recycling Conference, Amphitheater ΟΤΕ Academy, Tuesday 26th June 2012, http://www.wasteandrecycling.gr


2. Presentation of the eSYMBIOSIS team in the ATHENS 2012 International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 28th – 29th June 2012 - Photo

eSYMBIOSIS poster and leaflet that was distributed to the participants of the Conference


3. T. Raafat, N. Trokanas, F. Cecelja, A. Kokossis, A. Yang,Semantically-enabled Industrial Symbiosis, 11th International Symposiumon Process Systems Engineering (PSE 2012), Singapore, 15th – 19th July2012 (http://www.pse2012.sg) (Presentation, Agenda)


4. F. Cecelja, T. Raafat, N. Trokanas, S. Innes, A. Yang, M. Smith, Y.Zorgios, X. Bymi, Z. Palaskas, N. Markatos, A. Kokossis, “e-Symbiosis: atechnology-enabled industrial symbiosis targeting SMEs and innovation“,Industrial Ecology and Symbiosis II session of the Conference on theGreening of Industry Network, Linköping - Sweden, October 22-24, 2012(Paper: https://gin.confex.com/gin/2012/webprogram/Manuscript/Paper3777/GIN2012Paper%20Kokossis.pdf, Presentation, Agenda)

5. Franjo Cecelja, Antonis Kokossis, Tara Raafat, Nikolaos Trokanas, Aidong Yang -Semantic Web Platform to Support and Automate the Process of Industrial Symbiosis , Proceedings of AIChE Annual Meeting 2012, Pittsburgh, USA,November 2012.http://www3.aiche.org/proceedings/Abstract.aspx?PaperID=277876

6. Presentation of Professor Antonis Kokossis entitled: “Presentation of the LIFE+ project eSYMBIOSIS”, Administration Building of the National Technical University of Athens, Thursday 25th April 2013 (Agenda)

7. Nikolaos Trokanas, Franjo Cecelja, Tara Raafat and Paul Innes - An Ontological Approach Towards Enabling ‘a priori’ Assessment of Industrial Symbiosis Networks, Proceedings of AIChE Annual Meeting 2013, San Francisco, USA, November 2013.http://www3.aiche.org/proceedings/Abstract.aspx?ConfID=Annual-2013&GroupID=1786&SessionID=24963&PaperID=321188

8. Franjo Cecelja, Nikolaos Trokanas, Tara Raafat, Antonis Korkofigkas and Antonis Kokossis - Ontology Engineering for the Development of Industrial Symbiosis Networks, Proceedings of AIChE Annual Meeting 2013,San Francisco, USA, November 2013.http://www3.aiche.org/proceedings/Abstract.aspx?ConfID=Annual-2013&GroupID=1786&SessionID=24967&PaperID=312239

9. F. Cecelja, T. Raafat, N. Trokanas, P. Innes, M. Smith, A. Migiakis, A.Kokossis, eSymbiosis: Semantically Supported Industrial Symbiosis Targeting SMEs, SYMBIOSIS2014 International Conference, Athens, President Hotel, 19-21 June 2014, (http://conference2014.esymbiosis.eu)

10. N. Trokanas, T. Raafat, F. Cecelja, Ontology Engineering Supporting Industrial Symbiosis, SYMBIOSIS2014 International Conference, Athens, President Hotel, 19-21 June 2014, (http://conference2014.esymbiosis.eu)

11. P. Innes, S. Innes, F. Cecelja, T. Raafat, N. Trokanas, P. Innes, M. Smith,A. Migiakis, Y. Zorgios, A. Kokossis, Z. Palaskas, K. Moustakas, C.Bimi, M. Loizidou, N. Markatos, Demonstration of the developed esymbiosis platform for promoting and advancing Industrial Symbiosis, SYMBIOSIS2014 International Conference,Athens, President Hotel, 19-21 June 2014, (http://conference2014.esymbiosis.eu)

12. F. Cecelja, A. Kokossis, M. Loizidou, N. Markatos, The added value of the esymbiosis platform, SYMBIOSIS2014 International Conference, Athens, President Hotel, 19-21 June 2014, (http://conference2014.esymbiosis.eu)

13. P. Innes, S. Innes, The role of practitioners in the successful implementation of symbiosis networks, SYMBIOSIS2014 International Conference, Athens, President Hotel, 19-21 June 2014, (http://conference2014.esymbiosis.eu)

14. Mαρία Λοϊζίδου, Βιομηχανική Συμβίωση για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: Η περίπτωση του έργου eSYMBIOSIS, Ημερίδα: «Αναπτυξιακές και Επιχειρηματικές Προοπτικές στη Θεσσαλία από τη Συμβιωτική Αξιοποίηση Αγροτικών και Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων για την Παραγωγή Υλικών και Ενέργειας», Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

Ατζέντα, Παρουσίαση

15. Μαρία Λοϊζίδου, Βιομηχανική Συμβίωση & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, Εκδήλωση "ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" Athens Money Show, Ξενοδοχείο Hilton

Ατζέντα, Παρουσίαση

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα33
mod_vvisit_counterΧτες45
mod_vvisit_counterΑυτήν την εβδομάδα278
mod_vvisit_counterΤην προηγούμενη εβδομάδα413
mod_vvisit_counterΑυτόν το μήνα337
mod_vvisit_counterΤον προηγούμενο μήνα1354
mod_vvisit_counterΣυνολικά292680

We have: 3 guests online
Η IP σας: 34.238.248.103
 , 
Σήμερα: Αυγ 07, 2020

Σύνδεση