Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1. Γενικές Πληροφορίες του Νομού Βοιωτίας
Η Βοιωτία είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας με έκταση 3,211 τ.χλμ. και πληθυσμό 135.000 κατοίκους. Ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και είναι γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. Ο νομός διαιρείται σε δύο επαρχίες, της Λιβαδειάς με πρωτεύουσα τη Λιβαδειά και των Θηβών, με πρωτεύουσα τη Θήβα.
Η Λιβαδειά, ως πρωτεύουσα του νομού αποτελεί εμπορικό και οικονομικό κέντρο της περιοχής. Η Θήβα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στην Εύβοια, μέσω δύο γεφυρών, η μια συνδέοντάς την με την Χαλκίδα και η άλλη με επιμέρους οδική οδό. Ο νομός συνορεύει βόρεια με το νομό Φθιώτιδας, δυτικά με το νομό Φωκίδας, νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο και συνορεύει με το νομό Αττικής ενώ ανατολικά βρέχεται από τον Ευβοϊκό κόλπο και συνορεύει με το νομό Εύβοιας. Η Βοιωτία είναι πεδινή περιοχή και πολύ εύφορη, οι ορεινές της εκτάσεις είναι περιορισμένες αλλά ιδιαίτερης ομορφιάς ενώ είναι γεμάτη από αξιοθέατα ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας.

2. Γεωγραφικά στοιχεία
Στη γεωγραφική περιοχή της Βοιωτίας, στα νοτιοδυτικά, περιλαμβάνονται περιοχές της Πάρνηθας, με μία τεράστια περιοχή εξόρυξης στα νοτιοανατολικά ενώ τα λεκανοπέδια της Βοιωτίας περιβάλλονται από βουνά με μεγαλύτερο βουνό τον Ελικώνα στο νοτιοδυτικό της μέρος. Τα περισσότερα βουνά καλύπτουν την δυτική πλευρά του νομού, συμπεριλαμβανομένου του Παρνασσού όπου βρίσκεται το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο του νομού, ενώ στην βόρειο-ανατολική πλευρά συναντώνται λίγα δάση και λόφοι. Ο Κηφισός, ο μεγαλύτερος ποταμός της Στερεάς Ελλάδας, διαρρέει το κεντρικό τμήμα του νομού στο οποίο βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές χαμηλού υψομέτρου. Στη βορειοανατολική πλευρά της Βοιωτίας υπάρχουν δύο λίμνες που συνιστούν ένα μοναδικό υγροβιότοπο. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπια εως ιδιαίτερα θερμά καλοκαίρια και δριμύ κρύο το χειμώνα, ενώ τα βόρεια και ανατολικά τμήματα χαρακτηρίζονται από έντονη συννεφιά τις απογευματινές ώρες της ημέρας.

3. Οικονομικός Τομέας
Οι κάτοικοι της Βοιωτίας κυρίως δραστηριοποιούνται στη παραγωγή και την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, στη κτηνοτροφία, αλιεία καθώς και με προϊόντα μελισσοκομίας. Στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Λιβαδια και Θήβα), οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο ενώ σε ορισμένες περιοχές, όπως η Αράχωβα και οι Δελφοί, με τον τουρισμό. Στον νομό Βοιωτίας βρίσκεται το τρίτο μεγαλύτερο εργοστάσιο ζυμαρικών Misko (μέλος της Barilla Group) στην Ευρώπη.

Πρωτογενής τομέας
Βασικό άξονα της οικονομικής ανάπτυξης του Νομού Βοιωτίας αποτελεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. Η εκτεταμένη πεδινή έκταση του νομού είναι πλούσια σε γεωργική παραγωγή και οι μεγάλες πόλεις Λειβαδιά και Θήβα είναι κέντρα εμπορίου και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Η oικovoμική δραστηριότητα συγκεvτρώvεται κυρίως στo δευτερoγεvή τoμέα (μovάδες εκκόκκισης, βιοτεχνίες κλπ) και στov τριτoγεvή (εμπόριo-υπηρεσίες), εvώ η αγρoτική παραγωγή συμβάλει με φθίvovτα ρυθμό στo συvoλικό εισόδημα. Οι πρooπτικές αvάπτυξης της πόλης, αφoρoύv τη σταδιακή μετεξέλιξή της σε αστικό κέvτρo. Οι επεvδύσεις πoυ υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στηv ευρύτερη περιoχή, (αυτoκιvητoδρόμιo Ορχoμεvoύ, δρόμoι στov Ελικώvα) αλλά και στov ίδιo τov Δήμo, πρόκειται vα δημιoυργήσoυv δυvατότητες σημαvτικής τoυριστικής αvάπτυξης της περιoχής. Στηv κατεύθυvση αυτή με έμφαση στηv αvάπτυξη ήπιωv μoρφώv τoυρισμoύ ήδη αξιoπoιoύvται Κoιvoτικά πρoγράμματα του Δήμoυ Λεβαδέωv.

Γεωργία
Ο τομέας της γεωργίας θεωρείται ο πιο σημαντικός για την οικονομία του νομού. Η περιοχή του νομού Βοιωτίας είναι εύφορη και σε όλη την έκτασή του παράγονται γεωργικά προϊόντα όπως βαμβάκι, ο καπνός, οι ελιές, τα σιτηρά, τα όσπρια, τα κηπευτικά, φρούτα, ξηροί καρποί.

Κτηνοτροφία

Ο τομέας της κτηνοτροφίας συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του Νομού Βοιωτίας, κυρίως με την ενσταβλισμένη κτηνοτροφία η οποία αφορά κυρίως βοοειδή (σταβλισμένα- γαλακτοπαραγωγής και αγελαίας μορφής) τα οποία είναι συγκεντρωμένα σε περιοχές της Ν.Α. Βοιωτίας. Στα πλαίσια του τομέα της κτηνοτροφίας σημαντική είναι και η άσκηση της αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, ορνιθοτροφία (κρεατοπαραγωγής ή πάχυνσης και αυγοπαραγωγής) αλλά και της μελισσοκομίας.

Αλιεύματα

Τα κύρια προϊόντα θαλασσινών αλιευμάτων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Νομαρχίας Βοιωτίας, είναι η γόπα, το λυθρίνι, ο κέφαλος, η μαρίδα, ο μπακαλιάρος, ο μπάλας, το μπαρμπούνι, ο σαργός, το σαυρίδι, η σκορπίνα, οι χάνοι, το σκουμπρί, τα μαγιάτικα και τα καλαμαράκια. Τα προϊόντα θαλάσσιας καλλιέργειας είναι το λαβράκι, η τσιπούρα, το φαγγρί, το μυτάκι, το λυθρίνι και ημουρμούρα.
Τα κύρια προϊόντα υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων είναι η πέστροφα (της οποίας η προώθηση γίνετε με τη μορφή μεταποιημένου προϊόντος όπως καπνιστή πέστροφα), οι κυπρίνοι, οι κέφαλοι, οι χεροκούβες και οι πεταλούδες.

Ορυκτός Πλούτος

Οι ορυκτοί πόροι του Νομού είναι κυρίως βωξίτης, σιδηρονικελιούχα μεταλλεύματα, μάρμαρα. Στον Νομό Βοιωτίας υπάρχουν αρκετά λατομεία βιομηχανικών ορυκτών, λατομεία μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών και λατομεία αδρανών υλικών.

Δευτερογενής Τομέας

Ο Ν. Βοιωτίας παρουσιάζει μια σημαντική εξάρτηση από τον δευτερογενή τομέα παραγωγής καθώς ένα σημαντικό ποσοστό της απασχόλησης του νομού εντοπίζεται σε επιχειρήσεις μεταποιητικού χαρακτήρα. Θεωρείται από τους πρώτους Νομούς της χώρας από πλευράς παραγωγικότητας, εξαιτίας της ισχυρής παρουσίας εκσυγχρονισμένης βιομηχανικής δραστηριότητας. Λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικά θέσης της Βοιωτίας, ο νομός έχει προσελκύσει περισσότερες από 3.000 μικρές και μεγάλες βιομηχανίες κυρίως στις περιοχές του Σχηματαρίου και των Οινοφύτων οι οποίες έχουν μετατραπεί σε εύρωστα περιφερειακά βιομηχανικά κέντρα. Στην περιοχή του νομού Βοιωτίας δραστηριοποιούνται: εκκοκκιστήρια βαμβακιού, υφαντουργία, μονάδες παραγωγής οικοδομικών υλικών κ.α. Αρκετά αναπτυγμένη επίσης είναι και η εξορυκτική βιομηχανία, κυρίως στο Στείρι, στο Δίστομο Παρνασσού (βωξίτης) και στο Πτώο (σιδηρομεταλλεύματα). Στη περιοχή της Βοιωτίας υπάρχουν εγκατεστημένες ισχυρές και ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες όπως είναι η Λάρκο μεταλλευτική και μεταλλουργική, ο όμιλος TITAN, το Αλουμίνιο της Ελλάδος, όπου ανακατασκευάζονται 250.000 τόνοι αλουμινίου σε ετήσια βάση το οποίο αντιστοιχεί σε 1,7 του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Τριτογενής Τομέας

Ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη του νομού Βοιωτίας, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού αλλά και του τόπου γενικότερα. Ο Παρνασσός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τουριστικό θέρετρο με κοσμικό χαρακτήρα που συνδυάζει στοιχεία λαϊκής αρχιτεκτονικής: πέτρινα σπίτια, πλακόστρωτα σοκάκια, γραφικά αρχοντικά, θολωτές αυλόπορτες, ιστορικές βρύσες και όμορφες εκκλησιές με σύγχρονα στοιχεία. Η Αράχωβα και οι Δελφοί θεωρούνται τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του νομού ενώ σε τοπικό επίπεδο η οικονομία βασίζεται κυρίως στον χειμερινό τουρισμό.

Τελευταία ενημέρωση:
19-03-2018

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.763.295,00

Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 878.047€

(49,8% του συνολικού προϋπολογισμού)

LIFE09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης στην Ευρώπη